Ana Sayfa | Firma Ekle | İlan Ekle | Yeni Firmalar | Yorumlar | Şehirler | Top 100 | İletişim | Üye Girişi


Firma :
108823
İlan :
16077
Haber / Makale :
766
Site :
33565
Resim :
15144


Sıcağa Dayanıklı Çelikler
2014-07-16 14:07:41Sıcağa Dayanıklı Çelikler
çelik kontrüksiyon


Sıcağa Dayanıklı Çelikler Sıcağa dayanıklı krom çelikleri, % 12 kromlu çelikler tipindedir. Bunlar hem yalnızca X 20 Cr 13 çeliğinde olduğu gibi kromla alaşımlanırlar ve hem de ilave alaşım elemanlanyla % 12 kromlu çeliklerin geliştirilmiş çeşidi tarzmda olabilirler. Bunlar daha çok kimya, kağıt ve petrol endüstrisinde kullanılırlar. Ancak, enerji santrallannda türbin rotoru, kanadı ve gövdesinin yapımında da (Tablo 141) kullanılmaları mümkündür. Yüksek güçlü buhar üreticilerinde de, aşın ısıtma boruları ve buhar donanımında, ilave elementle geliştirilmiş % 12 kromlu çelikler kullanılır. % 12 kromlu çelik bazmda tanman çok sayıdaki çelik çeşidi, yüksek sıcaklıklarda kullanıidığmda, iki gruba ayrılırlar : Mo içeren % 12 kromlu çelikler ve Mo ile birlikte karbür teşekkül ettirici elementler ve Co içeren % 12 kromlu çelikler. Karbür teşekkül ettirici elementlerin, ve Co miktarının artmasıyla, ostenitik sahadan normal soğumada d- ferritli martensitik ana yapı içerisinde karbür ye intermetaİtk bağlantılardan meydana gelen sekunder fazlar bulunduğundan dolayı, bu çeliklerin sıcağa dayanıklılığı artar. Molibden, volfram ve vanadyum ilaveli % 12 kromlu çeliklerin zaman sürekli dayanımları, % 0,17 ilâ 0,25 arasında olan karbon miktarına büyük ölçüde bağımlıdır. Bu durum özellikle, örneğin çökelmelerin bölgesel farklılıklar gösterebileceği türbin mili gibi, büyük dövme parçalarında daha fazla öneme sahiptir. Yüksek 5-ferrit miktarı, sıcakta form alabilirliği olumlu etkiler, fakat % 30 `dan daha yüksek miktarlarda bulunduğunda sıcakta dayanımı azaltır. S- ferritm teşekküllüyle ilgili alaşım elemanlarının etkisi, modifıye edilmiş Schaeffler diyagramı`ndan (Şekil 215) alınabilir. Korozyon dayanımı için % 8 Cr yeterli olmasına karşın, sürünme direncinin iyileştirilmesi için genellikle % 12 ya da daha çok krom gereklidir, % 8 Cr miktarında sürünme dayanımı en düşük değer gösterir. Ancak, Özel alaşımlama ile % 8 Cr sahasında da kullanılabilir zaman sürekli dayanımı olan çelikler geliştirilmiştir. Sıcağa dayanıklı krom çelikleri, oksidasyona dayanıklıdır. Uygun dayanım yükseltici alaşım elemanları ilavesiyle, 620 ilâ 650 °C sıcaklıklarına kadar kullanılabilirler. Bunlar, kısmen fiyatın rol oynadığı ostenitik çeliklerin yerine ve ferritik-perîitik çeliklerle ostenitik çeliklerin arasındaki dayanım boşluğunda kullanılırlar. SICAĞA DAYANIKLI OSTENİTİK ÇELİKLER Sıcağa dayanıklı ostenitik çeliklerin gelişimi, çok tanman paslanmaz 18/8 krom-nikel çeliklerine dayanır, Krom ostenitik sahayı daraltırken, nikel karşı etki yapar. Eğer önceden tüm alaşım elemanlarının, nikel- ve kron. eküvelan (eşdeğeriilik) değerleri belirlenirse, ostenitik çeliklerin faz bileşimleri belirlenebilir. ALAŞIMSIZ VE DUŞUK ALAŞIMLI ÇELİKLER Alaşımsız çeliklerdeki karbon ve diğer arıtılamayan elementlerin yanında, sıcağa dayanıklı düşük alaşımlı çeliklerde dayanımı arttırıcı element olarak krom, molibden, nikel, vanadyum ve volfram, aynca bazılarmda da bakır, alüminyum, titanyum, bor, cer ve zirkonyum bulunur. Bu elementlerin toplam miktarı, genellikle % 6 `yi aşmaz. Alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerin kullanım sıcaklığı sahası 400 ilâ 580 °C arasıdır ve oda sıcaklığında çekme dayanımları 350 ilâ 600 MPa arasındadır. Bu çelikler, silisyum ya da alüminyumla sakinleştirilmiş ya da yan sakinleştirümiş (Bkz. Bölüm 3.4) ve ince taneli çeliklerdir. Alaşımsız ferritik-perlitik çeliklerin (karbon çelikleri) dayanım karakte-ristikleri, karbon (% 0,10 ilâ 0,30) ve mangan (% 0,30 ilâ 1,60) miktan ile birlikte, aktif (çözülmüş) azot miktarına bağımlıdır. Mangan ve azotun (nitrür çökelmesi) etkisi, düşen sıcaklıkla birlikte artar, 450 ilâ 500 °C sıcaklıklarının üzerinde önemli bir etkileri yoktur. Düşük alaşımlı çeliklerin iyileştirilmiş sıcakta dayanım karakteristikleri, özel karbür teşekkül ettiren Cr, Mo ve V gibi elementlerle alaşımlanmasından dolayıdır. Kuvvetli karbür teşekkül ettirici olarak molibden özel bir öneme sahiptir (Bu durum, yalnızca düşük alaşımlı çelikler için geçerli değildir). Buna karşm krom ve vanadyum, tek başlarmda katıldıklarında sürünme direncinde belirgin bir iyileşme sağlamazlar. 450 °C sıcaklığın altmda, alaşımsız çelikler yeterli özeliklere sahip oldukları, daha doğrusu düşük alaşımlılarla aynı özelikleri gösterdiğinden dolayı, molibden alaşımlı çelikler genellikle kullanılmazlar. Ancak, çok uzun işletme süreleri (105h `den fazla) ve pek az form değiştirme olması gereken parçalarda, 450 °C `nin altmda da molibden alaşımlı çelikler kullanılabilir. Genel olarak 450 °C sıcaklığının üzerinde kullanılan molibdeni! çelikler, % 0,5 kadar Mo içerirler. Bu tipin en tanınmış çeşidi, 15 Mo 3 çeliğidir. Mo miktarının daha çok artması, önemli bir dayanım artması sağlamaz. Çeliğe % 0,5 Mo miktarına ilave olarak 13 CrMo 4 4 çeliğinde olduğu gibi, aynca yaklaşık % 1 kadar krom katılırsa ya da 10 CrMo 9 10 çeliğinde olduğu gibi, molibden ve krom miktarı birlikte yükseltilirse, çeliğin sürünme dayanımı, sûnekliîiği ve oksİdasyon dayanımı iyileştirilebilir (Şekil 211.2). Birinci alternatifte, yalnızca yaklaşık % 0,5 Mo içeren çeliğe nazaran, 550 °C ve 1000 h için kopma uzaması % 5 `den % 10 `a yükselir ve tufiallaşma direnci de daha iyi olur. 10 CrMo 9 10 çeliği, 580 °C sıcaklığa kadar oldukça iyi yüksek sıcaklık özelikleri gösterir. Bu çelik daha çok, yüksek sıcaklıklarda buhar iletiminde ve kimya sanayiinde, aynı zamanda çeliğin hidrojene karşı dayanıklılığı da arttığından dolayı % 2,25 `e yükseltilmiş krom miktarıyla kullanılır. Titreşim zorlamalarında malzeme tahribatına sebep olan özel bir durum da, alçak peryodîu yorulmadır (iow cycle fatigue). Burada periyodik şekil değiştirme, nisbeten düşük frekanslarda meydana gelir. Bu tarz zorlamalar, örneğin kuvvet santrallarmda tesisin çalışmaya başlaması ve durdurulmasında, kazanlarda, türbinlerde, boru donanımları ve benzeri parçalarda meydana gelir ve ritmik olarak birkaç dakika ile birkaç gün arasmda süre ile gerçekleşebilir. Pratikte ve deneyimlere dayalı sonuçlarda, düşük peryodîu zorlamaların-, yüksek frekanslarda ulaşılabilen yük değişimlerinde görülen kırılmaya yakın değerler verdiğini göstermektedir. Zaman etkisi ve bununla bağıntılı sürünme olayları, malzemede ömrü kısaltır SICAĞA DAYANIKLI ÇELİKLER Sıcağa dayanıklı çelik olarak, genellikle 400 °C `nin üzerinde kullanılan alaşımsız ve alaşımlı çelikler anlaşılır. Tüm sıcağa dayanıklı malzemeler içerisinde, daha fazla kullanım alanına sahip olduklarından ve büyük ölçüde standardlaştırıldıkları için, sıcağa dayanıklı çelikler sıcakta kullanılan diğer malzemelere nazaran daha fazla önem taşır. Sıcağa dayanıklı çelikleri, alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler, sıcağa dayanıklı krom çelikleri ve yüksek sıcaklığa dayanıklı ostenitik çelikler olarak, üç ana gruba ayırmak mümkündür. Böylece, bu amaçla kullanılabilecek çelik türlerinin alaşım tipleri hakkında da sınıflandırma yapılmış olmaktadır. Ancak, özel bir kullanım yerine sahip kazan saclarının bunlara ilave olarak ve öncelikli olarak açıklanması uygun görülmüştür. KAZAN SACLARI Buhar kazanları, basınçlı kap ve boruların yapımında kullanılan, et (cidar) kalınlığı 3 ilâ Î00 mm arasmda olan, kaynak edilebilen, soğuk ve sıcak şekiîlendirilebilen çelik sac ve levhalar, TS 3650`de (Temmuz 1981) standardlaştırılmıştır. Bu amaçla kullanılan çeliklerin bileşimi, Tablo 135`de görüldüğü gibi, alaşımsız ya da düşük alaşımlı olabilmektedir. Bu çelikler, H I çeşidinin dışmda sakinîeştirilmiş olarak dökülürler, H I çeşidi sakin ya da kaynar dökülmüş olabilir. Azot miktarı, sakin dökülmüş çeliklerde en fazla %0,010, kaynar dökülmüşte ise en fazla % 0,008 kadardır.Alaşımsız kazan sacları ve mangan alaşımlı 1? Mn 4 ve 19 Mh 5 çelikleri 450 °C, diğer alaşımlı çelikler ise genellikle 500 °C `ye kadar kullanılırlar. Çeliklerin sıcaklığa bağımlı mekanik özelikleri Tablo 136`da verilmiştir. Kullanmada ayrıca göz önünde tutulması gereken, sıcaklığa bağımlı eîastiklik modülü Tablo 137de, ısıl genleşme katsayısı Tablo 138`de, ısı iletme kabiliyetleri Tablo 139`da ve ısıl işlem durumları Tablo 140`daverilmiştir. SICAĞA DAYANIM TANINMA BÜYÜKLÜKLERİ Zaman dayanımı ve zaman uzama sınırı, sıcakta dayanmam değerlendirilmesi İçin ana kriterlerdir. Bunlar. malzemede sürünmenin açık bir şekilde görüldüğü işletme sıcaklığına bağlı olarak, parçalar için ölçülendirme büyüklüklerinin saptanmasında esas alınırlar. Sürünmenin görülmediği ya da yalnızca pek az sürünme meydana gelen düşük sıcaklıklarda, sıcakta çekme deneyi ile elde edilen sıcakta akma smırı (0,2 sınırı). genellikle hesaplama karakteristiği olarak alınabilir. Sıcakta çekme deneyinin yeterli olabileceği en üst ve zaman sürekli deneyinin yapılması gerektiği en ait sınır sıcaklık değeri olarak, alışılmış bir değer halinde sıcakta akma smırı eğrisiyle, zaman sürekli dayanımı-sıcakiık eğrisinin kesişme noktalan (Bkz. Şekil 211.2) alınabilir. Zaman sürekli deneyinde, sabit kalabilen bir sıcaklıkta, çok uzun zaman arahğmda sabit bir yükleme yapılır. Bu duruma, deney esnasmda zaman içerisinde kesit ve gerilim değişmeleri göz önünde tutulmadığı ve pratikte geçerli zorlamalar uygulandığı için, teknik sürünme deneyi (mühendislik sürünme deneyi) de denir. Deney esnasmda, zamana bağlı olarak meydana gelen uzamalar, sürünme olayı sonucu kırılma olana kadar tesbit edilir. Deney süresini, konstrüksiyon elemanının pratikteki işletme süresiyle bağdaştırabilmek için, deneyler genellikle 105h `e kadar yükleme süreleriyle, uzun süre deneyi olarak yapılır. Değişik zorlamalar için saptanan sürünme eğrilerinden (Şekil 207), zaman sürekli diyagramı çizilerek, buradan zaman sürekli dayanımı, yani belirli bir yükleme süresinde kırılmayı meydana getiren çekme geriimesi, örneğin 105h yükleme süresi için gerilme değeri olarak Rm/ıo5 tesbiti yapılır. Çoğu zaman, kırılmaya kadar olan süre daha az önemlidir, aksine belirli bir uzama değerine ulaşılması daha ilginç ya da Önemli olabilir. Bu durumda, belirli bir kalıcı uzamayı meydana getiren gerilme değeri olan, zaman uzama sınırı saptanır. Örneğin, % 0,2 kalıcı uzama ve 10Jh süre için, Ro,2/ıo"-Bu tarz araştırmalar çok uzun zaman aldığı ve masraflı olduğu için, zaman ve sıcaklıkla ilgili ölçme sonuçlarının deney sonuçlarıyla doğrulanamadiğı durumlarda, gerektiğinde enterpolasyon veya extrapolasyonia çözüm aranır. Kabul edilebilir kullanım sıcaklığının seçimi açısından, alaşımda disperse olmuş fazın, çökelme sertleşmesi sonucu olabileceğine dikkat etmek gerekir. Bu olayda sıcaklığın artmasıyla partiküllerin büyüyebileceği (yaşlanma), bu esnada ortalama parçacık aralığmm daha büyük ve sürünmeyi engelleyici etkisinin daha az olabileceği ya da daha yüksek sıcaklıklarda partiküllerin tekrar çözeltiye geçebilecekleri ve hatta yok olabilecekleri söz konusudur. Bu tarz yaklaşımlar, eğer partiküller ergime sıcaklığına kadar matrikste stabil kalabiliyorsa, geçersiz olur. Bu durum, özellikle daha çok tez metalürjisi ile üretimde ince disperse yığılmalar yapan (dispersiyon sertleştirmesi) oksitlerde görülür. Bu grup malzemelerin karakteristik ve aynı zamanda şüphesiz pahalı da olan temsilcisi, TD-Nikeİ`dir. Kaba bir yaklaşımla kullanım sıcaklığının üst sının olarak, rekristalizasyon sıcaklığı alınabilir. Yalnızca mekanik karakteristikleri saptanan volfram, niobyum ya da molibden gibi yüksek sıcaklıkta ergiyen metaller, yüksek sıcaklık malzemesi grubunda sayılırlar. Ancak bu metal ve alaşımlarının az oksidasyon dayanımları, üretimlerinin pahalı olması ve ayrıca zor işlenebiiiriiklermden dolayı, başka çözüm bulunmadığında sıcağa dayanıklı konstrüksiyon parçalarında kullanılabilirler. Malzeme seçimi ve değerlendirme için, genel olarak şu büyüklükler ve özelikler aranır ; Kısa süre dayanımı (özellikle sıcakta akma sınırı), zaman sürekli dayanımı, zaman uzama smırı, gevşeme (reiaksiyon) direnci, dinamik dayanım (sürekli titreşim karakteristiği, termik yorulma, düşük frekans yorulması), uzun süre zorlanmada plastisite karakteristiği (zaman sürekli deneyine göre kopma uzaması değerine bağlı değerlendirme ile zaman sürekli dayanımı, ve zaman uzama smırı farkı) ile tufalîaşmaya ve korozyona dayanım. Çok fazla önemli olmasından dolayı, sürünme ve yorulma karakteristikleri, genellikle birlikte saptanır. Sıcağa dayanıklı çeliklerde ve süper alaşımlarda olduğu gibi, yüksek sıcaklıklarda malzeme karakteristiğini iyileştirmek için çok sık izlenen yol, hem sıcakta dayanımı ve hem de oksidasyon dayanımını iyileştiren alaşımiama işlemidir. Baz komponentlerin seçilmesiyle, esas olarak ergime sıcaklığı ve sürünme dayanımını etkilemenin yanında, alaşımların kullanım sıcaklığını ergime sıcaklığının yaklaşık % 80`ine kadar arttırabilen özel elementler ilavesi de mümkündür. Yapısal olarak, katı çözelti ve ince disperse olmuş fazlar, farklı düzene sahiptirler ve müştereken etki yaparlar.Alaşım elementi ilavesiyle rekristalizasyon sıcaklığı ne kadar fazla yükseltilebilirse, sürünme karakteristiği üzerine katı çözelti teşekkülünün etkisi o kadar iyi olur. Alaşım atomları tercihli olarak dislokasyonların çevresinde toplanırlar ve bunların diiüzyon katsayısı ne kadar düşükse, dislokasyonlan o kadar kuvvetli engellerler (katı çözelti dayanıklaşması). Bu bakışa göre, ostenitik ana yapılı çeliklerde de, ostenitteki difüzyon katsayısı aynı sıcaklıktaki ferrite nazaran daha düşük olduğundan, daha üstün durumdadırlar. Eğer bir ya da birkaç faz, sıcağa dayanıklı çeliklerde FejC ve değişik özel karbürler ya da süper alaşımlarda Nİ3AI tipindeki "f- fazında olduğu gibi matriks içerisinde disperse olmuş halde bulunursa, sürünme karakteristiği için heterojen yapılar büyük önem taşır. Partikül halinde çökelen fazlar, tane sınırı kaymasını ve dislokasyon hareketini zorlaştırırlar veya dislokasyon çoğalmasına sebep olurlar. Matriks içerisinde homojen dağılımda, aralarındaki mesafenin azalmasıyla partiküllerin etkisi artar. Çeliklerde de akma sınırı, karbür partiküllerİ aralığının İogarİtmik azalmasıyla orantılı bir şekilde lineer artar. Sürünme şekil değiştirmesinin büyük bir kısmı, disİokasyon reaksiyonlarından meydana gelir. Konservatİf olmayan termik aktifleşmiş hareketlerle (tırmanma) dislokasyonlar kayma düzlemİerindeki boş yerli değişken etki ile terkeder ve dış gerilmelerin eksenine uygun yönlenmiş, şekil değiştirmenin etkin olduğu tırmanma etabı meydana getirirler. Tırmanmada, dislokasyonlar tane sınırlarında çökelmelerde ya da hareketsiz dislokas-yonlarda birikim yapar ve küçük açılı alt tane sınırları meydana getirir (poligonlaşma). Sub tanelerin kabalaşması (büyümesi), disİokasyon yoğunluğunu tekrar arttırır ve yeterli yükseklikteki şekil değiştirme hızlarında rekristalizasyon (büyük açı tane sınırı oluşumu ve hareketi) meydana getirebilecek rekristalizasyon çekirdekleri teşekkül eder. Sub tane sınırlarında disİokasyon çözülmesi ve tane sınırı teşekkülü İle dayanım azalması veya yeni disİokasyon teşekkülü ile dayanım artması, devam eden şekillendirmeye bağlı olarak ortaya çıkar. Dayanımın azalması ya da artmasından hangisinin etkin olduğu veya dengede kaldığı duruma göre, sürünme hızı artar, azalır ya da sabit kalır. Yüksek sıcaklıktaki zorlamada, soğuk şekillendirmeyle yükseîtiliş disİokasyon yoğunluğu ve dayanım artması, eğer zorlanma sıcaklığı malzemenin poligonlaşma ya da rekristalizasyon sıcaklığının altmda kalırsa, sürünme karakteristiğinin iyileştirilmesi için yararlı olur. Kullanım sıcaklığı ile dayanım azalmasının meydana geldiği sıcaklık arasındaki fark ne kadar büyükse, soğuk şekillendirmenin olumlu etkisi de o ölçüde fazla olur (Şekil 205).Tatmin edici düzeyde yüksek sıcaklık-dayanım karakteristiğini garanti etmek için, Tm sınır sıcaklığını arttırıcı, yani difüzyonu ve tane sınırı kaymasını zorlaştırıcı, disİokasyon hareketini engelleyici, yükselen disİokasyon yoğunluğunun ve disİokasyon birikiminin azalmasını engelleyici ya da disİokasyon artmasını sağlayacak tüm önlemler düşünülebilir. YÜKSEK SICAKLIKLARDA MALZEME TUTUMUMalzemelerin yüksek sıcaklıktaki tutumunu belirlemek için, zaman dayanımı ya da sürünme dayanımı tesbit edilir. Düşük sıcaklıklarda ve statik zorlamalarda metalik malzemenin dayanım durumu, genellikle zamana bağımlı değildir. Belirli bir Tm sıcaklık sınırında, kısa süreli çekme deneyi ile tesbit edilen sıcakta akma sınırı gerilmesinde, sürünme olarak tanımlanan, zamana bağımlı ve reversibil olmayan şekil değiştirme görülür. Sürünme uzaması zamana bağlı olarak çizilirse (Şekil 202), esas itibariyle üç ayrı bölge olduğu görülür. Birinci bölge, dayanımın arttığı sürünmeye geçiş bölgesi, ikinci bölge malzemenin sabit uzama hızı gösterdiği stasyoner sürünme bölgesi ve üçüncü bölge uzama hızının tekrar arttığı hızlanmış ya da tertier sürünme bölgesidir ve bu bölgeden kırılmaya gidilir. Daha düşük sıcaklıklarda veya gerilmelerde, statik durumdan sonra tertier etaptan önce sürünme olayı meydana gelebilirken, yüksek sıcaklıklarda veya gerilmelerde, geçiş sürünmesinden derhal hızlanmış sürünmeye geçilebilir. Yük yüklendiğinde, genellikle bu yüke karşılık gelen ilk uzama miktarı saptanır ve olayın gelişimi, bu noktaya göre takip edilir. Sürünmede temel olaylar, difüzyon reaksiyonları ve dislokasyon reaksiyonlarıdır. Eğer basmaya yüklenen boş yerlerde ve çekmeye zorlanan sahada kristal sınırlarında atomlar yer değiştirmeyle difüzyon yaparsa (difüzyon kontrollü sürünme), düşük gerilme ve yüksek sıcaklıklarda yalnızca difüzyon sonucu olarak kalıcı form değişmeleri görülür. Çekme yüzeylerine yerleşmiş atom tabakaları süriinme olayı yapar ve bu olaym hızı tane büyüklüğünün karesiyle ters orantılıdır (Nabarro-Herring sürünmesi). Benzer şekilde difüzyona bağımlı bir diğer "mikropiastik proses" tane sınırı kayması`dır. Oda sıcaklığında dayanım arttırıcı etkiye karşılık olarak, yüksek sıcaklıklarda tane sınırları "yumuşak bölge" durumundadır. Bu bölgelerde hata yoğunluğunun yüksek olmasından dolayı, difüzyon için gerekli aktifleştirme enerjisi, kristale nazaran burada daha düşüktür. Bundan dolayı, düşük gerilmelerde tane sınırı yüzeylerinin düzgünsüzlüğü ile atom ve boşyer difüzyonu ve tane sının dislokasyonlarıyla değişken etki yaparak, tanelerin karşılıklı kaymaları dengelenir. Ayrıca, tane sınırlarında ve ikizlerde devam eden tane sınırı kaymaları, mikro boş hacim teşekkülüne yardımcı olurlar ve interkristalin kırılma için başlangıç noktası teşkil ederler. Bunun anlamı, düşük sıcaklıklarda ince taneli, buna karşılık yüksek sıcaklıklarda kaba taneli malzeme daha. İyi dayanım özeliği gösterir. Sıcakta şekil değiştirmeye karşı direnç, tane büyüklüğü ile birlikte artar (Şekil 203). Difüzyon kontrollü sürünmede olduğu gibi, tane sının kaymalarının kısıtlanması, yalnızca kaba taneli yapının elde edilmesiyle mümkündür. Ancak, kaba taneli malzeme de belirli sorunlar doğurur. Özellikle, sünekliîik (Şekil 204) ve yorulma dayanımı, tane büyüklüğünün artmasıyla azalır. Özellikle enerji makinalarında, kimya endüstrisinde ve makina üreten endüstride, konstrüksiyon malzemeleri ve yapı elemanları oldukça yüksek sıcaklıklara maruz kalabilirler. Tesislerin ekonomikliği, çoğu zaman kullanılabilir çalışma sıcaklığına bağımlı olur. Örneğin, bir buhar tesisinde buhar giriş sıcaklığı 400 °C `den 600 °C `ye yükseltildiğinde, ısı gereksinmesi 13500 kJ/kWh değerinden yaklaşık olarak 10600 kJ/kWh değerine düşer ya da Faust kaidesine uygun olarak işletme sıcaklığı 10 °K yükseltildiğinde, kimyasal reaksiyon hızı iki katına çıkabilir. Sıcaklığın yükselmesinde malzemede gerekli olan özeliklerden, yeterli mekanik dayanım (sıcağa ve yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeler) ve artan çalışma sıcaklıklannda gaz korozyonuna karşı yeterli direnç (tufallaşmaya dayanıklı çelikler) ya da kimyasal dayanıklılık, yüksek ergime sıcaklığı, yeterli zaman dayanımı ve termoşok dayanımı ön planda tutulur. Bu bölümde açıklanan çeliklerde, bu yaklaşım izlenmiştir. Hız çelikleri   ve  sıcak  iş  çelikleri,  sıcağa dayanımın  dışında  ayrıca  yüksek bir  aşınma  direnci  degerektirdiklerinden dolayı, Bölüm 6.5. ve.6.4.`de açıklanmıştı. Sıcağa dayanıklı yay çelikleri de Bölüm 13.`de belirtilmiştir. Bu tür malzemeler için, burada ayrıca açıklama verilmemiştir. Şekil 201`de, değişik malzeme grupları için sıcaklığa bağlı olarak 10Jh - zaman dayanımları verilmiştir. Sıcağa dayanıklı malzeme olarak, genellikle 400 °C `nin üzerinde kullanılabilen malzemeler anlaşılır. Ancak, bu sıcaklık sahasında kullanılabilen titanyum alaşımlan, üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle sıcağa dayanıklılıktan çok, iyi korozyon dayanımlarından tercih edildiklerinden sıcağa dayanıklı malzeme olarak alt sınırda kullanılabilen malzeme türleri, yalnızca alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerle, belirli çelik döküm çeşitleridir. Bu sıcaklık bölgesinde ve yükselen sıcaklıkla birlikte, yüksek alaşımlı ferritik ve ostenitik çelikler, nikel ve kobalt esaslı süper alaşımlar, sıcağa ve yüksek sıcaklığa dayanıklı konstrüksiyon malzemesi olarak kullanılırlar. Daha yüksek sıcaklıklarda, yüksek sıcaklıkta ergiyen metaller ile karbür ve metal bazlı kompozit malzemeler, ekonomik olarak uygun olabileceği özel yerlerde kullanılırlar. Daha yüksek sıcaklıklarda ise, pek az mekanik zorlanma koşullarında seramik esaslı refrakter ve cam malzemelerden yararlanılır.

Etiketler: , soğuğa dayanıklı çelikler, metal, sanayi, demir, çelik, alaşımsız takım celikleri

Kaynak: cadcamsektoru.com


Toplam Ziyaretçi Sayısı : 0


İhlal / Hata Bildir :
Şikayet / Hata Bildir
Paylaş :
Tavsiye Et :
Tavsiye Et
 
Müşteri Yorumları

Sektor Rehberi Olarak Firmaya Başarılar Diliyoruz.
5 Puan Verildi
Sektor Rehberi Tarafından 2013-12-16 00:00:00 Tarihinde Eklenmiş.

Yorum Ekle
Sıcağa Dayanıklı Çelikler Haber / Makalesi ile ilgili görüşlerinizi ve deneyimlerinizi herkesle paylaşın...
Yorumunuz :*
Değerlendirme Puanı :
Adınız - Soyadınız:
Email Adresiniz :
Sitede Gösterilmeyecektir.
Güvenlik Kodu :
 


Kategoriler

Aluminyum Enjeksiyon | Alüminyum Doğrama | Alüminyum Döküm | Alüminyum Korkuluk | Alüminyum Profil | Alüminyum Ürünler | Bakım - Onarım - Tamirat | Bakır Ürünleri | Bağlantı Ekipmanları | Bileme | Bombe | Boru | Boru Hattı Tesisatçıları | Borular | Büküm | Büküm Kazan | Bıçak - Kama - Kesici Aletler | Cam İşleme | Civata | Cnc Plazma Kesim | Conta | Damla Sulama Parçaları | Demir - Çelik Sanayi | Demir Doğrama Malzemeleri | Demir ve Çelik | Demir Çelik ve Metal Hurda | Depo | Dişli - Rulman | Döküm Metal | Döküm ve Pres Döküm | Dökümhaneler, Malzemeler | Elektrik Pano | Eloksal | Ferforje - Metal Dekorasyon | Filtre Teli | Galvaniz Metal | Galvanizli Malzemeler | Gıda Ekipmanları | Havakanalı Rot Gijon | Hurda Metal | Hırdavat - Nalburiye | Hırdavatçılar ve Nalburiye | Isıl İşlem | Kablo ve Tel | Kalıplar ve Kalıp Model Üreticileri | Kalıpçılık | Kanopi | Kapı Kolu - Kilit - İspanyolet | Kaynak | Kaynak Ekipmanları ve Kaynakçılar | Kesim | Klima Konsolu | Koruyucu Kaplamalar | Krom Kaplama | Kumlama - Metal Boya | Küpeşte - Korkuluk | Laminasyon ve Laminasyon Malzemeleri | Lazer - CNC - Plazma Kesim | Lazer Kesim | Levha Direkleri | Madeni Eşya | Manyetik - Mıknatıs | Mazgallar | Metal Bilezik | Metal Boyama | Metal Boyama - Metalizasyon | Metal Enjeksiyon | Metal Kalıp Model | Metal Kaplama - Galvano | Metal Otomat | Metal Sanayi | Metal kasa | Mil - Menteşe - Makara - Sürgü | Mühendislik Hizmetleri | Nikel Kaplama | Oluk - Baca | Oluk Malzemeleri | Paslanmaz Boru - Fittings | Paslanmaz Tank Kazan | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çubuk - Profil - Lama | Pervaneler ve Tavan Vantilatörleri | Perçin | Polisaj | Prefabrik | Pres Baskı İşleri | Proje - Taahhüt | Raf Sistemleri | Raf ve Depolama Sistemleri - Ticari | Rakor Hortum | Ray - Kızak - Yatak | Sac | Servis Ekipmanları | Soba | Somunlar, Cıvatalar, Çiviler | Su Armatürleri | Su Deposu | Suya, Isıya ve Ateşe Dayanıklı | Süpermarket Ekipmanları | Tanker - Treyler | Taşlama Makinaları | Tel Örgü | Tel Örgü - Çit - Çelik Hasır | Teneke Kutu Üreticileri | Testere - Bileme | Titanyum | Tıraş Bıçakları, Jiletler | Vana - Flanş - Fittings | Vana ve Musluklar | Vida - Somun - Perçin | Yay | Yüzey İşlem ve Malzemeleri | Zincir İmalatı | Zımpara - Aşındırıcı | Çalışma Tezgahları | Çatı Sistemleri | Çelik Eşya | Çelik Halat - Zincir | Çelik Kapı | Çelik Kasa | Çelik Konstrüksiyon | Çelik Yapı - Prefabrik | Çinko | Çinko - Kurşun | Çivi ve Tel | İstifleme - Depo - Raf Sistemleri | Şerit |

Makaleler

Kış Aylarında Kar Küreme’ | Soğuğa Dayanıklı Çelikler | Sıcağa Dayanıklı Çelikler | Alümınyum Nedır? | Dünyada Üretim 1 Milyar T |

Haberler

Yüksek Teknolojili Petrol | Bu Metal Seperatörler Sıc | All About Pet & Plastics | Magbox Manyetik Çekmeceli | İzmir Demir Çelik, Üretim |

Firma Genel İlanları

Palet Raf Ağır Yük Rafı D | Karma Metal-forklift Kar | Endüstri Grup Kule Vinç | Endüstri Grup Kule Vinç | Endüstri Grup – Galvanizl |

Firma Haberleri

Erko Honlama | Bayılıkler Verılecektır | Krizi Biz Yaratmadık | Çelik Silo Üretiminde Lid | Çelik Silo Üretiminde Lid |

Firma Kampanyaları

Çelik Kasa Ürünlerimizde | Uygun Fıyatlı Alüminyum K |

Firma Ürünleri

Mağaza Rafları Depo Raf M | Şantiye İçin Çelik Soyunm | Kümes Teli | Dikenli Tel | Altıgen Örgülü Çi Teli |

Firma Alım İlanları

Raned Metal 5323130607 İk |

Firma Satım İlanları

Çelik Raf, Depo Raf.palet | Kaliteli Sağlam Merdivenl | Sg2 Gazaltı Kaynak Teli İ | Flanş Boru Fittings | Alüminyum Folyo Hurdası |

Firma Takas İlanları

Alüminyum Külçe |

Firma Bayilik İlanları

Real Gold Bayılık Franchı |

Firma İş İlanları

Fason İş Yapılır | Akman Çelik İmalat Montaj | Makina Teknikeri | Kaynakcı (testli) | Kaynakçııı |

Ana Sayfa | Firma Ekle | Yeni Firmalar | Alfabetik Firma Listesi | Şehirlere Göre Firma Listesi | Bütün Makaleler | Bütün İlanlar | Bütün Sektörler | Top 100 | İletişim | Üye Girişi

Copyright © 2007 - 2017 www.sektorler.web.tr

Sektör Rehberi Sitedeki Firma, Ürün, Haber ve Makalelerden www.sektorler.web.tr sorumlu degildir. Bunlarla ilgili sorumluluk içerigi yayinlayan yayinci Firmaya aittir. Sektör Rehberi Sitemizden İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz. Detaylı Bilgi İçin Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika'mızı İnceleyiniz.
Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası


Son Önbellek Tarihi : 23-04-2018 12:04:41
118firma.gen.tr | adanafirmalari.gen.tr | adapazari.web.tr | ankarafirma.gen.tr | antalyasektor.gen.tr | denizcilik.biz.tr | egitim.tv.tr | egitims.gen.tr | endustri.gen.tr | firma.tv.tr | firmabul.tv.tr | firmadizin.gen.tr | firmaisimleri.tv.tr | firmarehberi.info.tr | firmasi.tv.tr | firmaticaret.tv.tr | giyim.tv.tr | giyimmoda.tv.tr | isyeri.tv.tr | izmirfirmalari.tv.tr | konyasektor.gen.tr | lojistik.tv.tr | makina.biz.tr | makina.tv.tr | makinasanayi.tv.tr | manisa.tv.tr | mobilyacilar.tv.tr | mobilyasektoru.tv.tr | mobilyax.gen.tr | nakliyat.tv.tr | ormanurunleri.tv.tr | otomotiv.tv.tr | ozelsektor.info.tr | ozelsektor.tv.tr | samsun.info.tr | san.tv.tr | sanayi.tv.tr | sanayifirma.tv.tr | sanayisektoru.gen.tr | sanayiticaret.gen.tr | sayfasi.tv.tr | sektor.tv.tr | sektorel.tv.tr | sektorler.web.tr | sektorrehberi.tv.tr | sektoru.tv.tr | sirket.tv.tr | sirketadres.tv.tr | sirketi.tv.tr | siterehberi.gen.tr | tekstil.biz.tr