Ana Sayfa | Firma Ekle | İlan Ekle | Yeni Firmalar | Yorumlar | Şehirler | Top 100 | İletişim | Üye Girişi


Firma :
108810
İlan :
16078
Haber / Makale :
766
Site :
33565
Resim :
15144


Stok Ve Stok Kontrol
2010-01-02 14:01:26Stok Ve Stok Kontrol
galeria LOGO


STOK VE STOK KONTROL A)STOK 1.Stok Nedir? Bir üretim sisteminde üretilen ürüne dolaylı veya dolaysız olarak katılan bütün fiziksel varlıklar ile ürünün kendisi stok kavramı içinde düşünülebilir. Bir diğer tanıma göre stok gelecekte duyulabilecek talebi karşılamaya yönelik olarak malların biriktirilmesidir. Belirtilen mal stokları üretici firma için hammadde, yarı mamul, mamul, bakım firması için satın alınan yedek parçalar, perakendeci firmalar için satın alınan mamuller, hizmet firmaları içinse tedarik malzemeleridir.(purchased supplies) Stok kavramını açıklamaya yönelik diğer bir tanımda ise stok ; tedarik veya üretim yoluyla elde edilen, kullanılmadan veya müşteriye arz edilmeden önce az ve ya çok belirli bir süre bekletilen mal miktarıdır. Kısaca stok bir işletmenin sahip olduğu mevcut mallar olarak tanımlanabilir. Stok denince genelde fiziki mallar ele alınır ; fakat işletmeler sadece fiziksel üretim üzerine kurulmamıştır. Hizmet üreten şirketlerimizde vardır. Bu yüzden firmaların stokları sadece fiziki mallar olmayacaktır. İşletmelerin kuruluş amaçları kâr etmektir. İşletmelerin bu amaçlarını gerçekleştirmek ve dolayısı ile faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için bazı ekonomik değerlere sahip olmalı ve bu ekonomik değerleri her an kullanıma hazır tutmalıdırlar. Bu ekonomik değeri olan kaynak ve mallara stok denir. Bu yüzden üretim elemanları önce tedarik edilir ve daha sonra da talep anında harcanır. Talep (Demand) GİRİŞ (İnput) Stok (Inventory) Çıkış (Output) 2.Stokların Önemi: Stokların etkin kontrolü, işletmelerin başarılı yönetimi için zorunluluktur. Her ne kadar malzeme yönetimindeki yeni yaklaşımlar üretimde her çeşit stoku mümkün olan en düşük seviyeye hatta sıfıra düşürmek yönünde gelişmekteyse de stoklar , malzeme akışının kaçınılmaz sonucudur ve bazı durumlarda hem işletme ekonomisi hem de stratejileri açısından gerekli olmaktadır. Mamul stoklarının yetersizliği yalnız satışların azalmasına değil, işletmenin pazarının ve pazardaki saygınlığının kaybedilmesine neden olabilir. Stokların gereğinden fazla tutulması ise bunlara önemli miktarda para bağlanmasına yol açar. Bu da yitirilen kâr ve yitirilen yatırım fırsatı demektir. Stok bulundurmanın temel amacı, işletmenin başarısı ve kârlılığını arttırmaktır. Bu ana amaç doğrultusunda işletmelerde stok bulundurmanın nedenlerini söyle özetleyebiliriz: Farklılaşan ihtiyaçların karşılanması Talep dalgalanmalarına karşı önlem Büyük partilerde satın almalarda indirim sağlanması ve toplu üretimin maliyeti düşürmesi Arz ve talebin belirli dönemlerde farklı olması Üretimin aralıksız ve düzgün çalışması Yüksek enflasyon döneminde kârlı bir yatırım şekli olması Bunlar genel nedenlerdir. Fakat bunların dışında istenilmeyen bazı durumlarda da stoklar yükselebilir. Bu durumlar; Depoda kayıtları karıştırılan yani unutulan malzemeler Yanlış stok kontrol yöntemleri sonucu ortaya çıkan stoklar Üretim planlama ve kontrolü , satın alma, pazarlama gibi bölümler arasında iletişim eksikliği sonucu ortaya çıkan stoklar, Stok bulundurmanın işletmelere sağlayacağı yararlar şöyle özetlenebilir: Üretim faaliyetlerinin düzenli yürütülmesi ve işgücü, makine, malzeme kaynaklarının etkin kullanıma sağlanır. Malzeme ve parça yokluğu nedeniyle beklemeler en aza iner. Makineler arası malzeme yığılmaları ortadan kalkar. Stok gereksinmeleri doğru belirlendiğinde finansal yönetim etkinlik kazanır. Tedarik ve satış masrafları azalır. Etkin bir maliyet muhasebe sistemi için gerekli olan bilgilere daha kolay ulaşılabilir. Üretim programları daha kolay ve gerçeğe uygun yapılır. Malzeme ve ürün kayıpları en aza indirilir. 3.Stokların Sınıflandırılması: Stokları çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Malzemenin işlenme süreci içindeki beklediği yerin konumuna göre bir sınıflandırma yapılırsa ; Hammadde ve yarı mamul stokları Üretim içi stoklar Mamul stokları Stokları fonksiyon özelliklerine göre de sınıflandırmak mümkündür. i. Çevrim Stoku: Üretim ve dağıtım faaliyetleri uzun süreli ve aşamalı olduğunda işletme içinde oluşan yarı mamul stoklarına çevrim stoku denir. Bunlar, üretim sürecini daha kararlı ve düşük maliyetle işlemesi açısından önem taşırlar. ii. Emniyet Stoku: Stok yokluğuna düşmemek için beklenen ihtiyaçtan fazla olarak tutulan stoktur. Bu tür stoklar iki sipariş arasındaki ortalama talebi karşılamak amacıyla bulundurulur. Bu stoklar üretimin ve satışların aksamamasını sağlayarak maliyet tasarrufuna ve kâr artışına yol açarlar. iii. Mevsim Stoku: Mamuller için mamul talebinin fazla olduğu dönemlerde satılmak üzere daha önceden imal edilerek bekletilen stoktur. Malzemeler içinse ancak belirli mevsimlerde temin edilmesi mümkün olan malzemelerin uzun periyodu kapsayacak ihtiyaç kadar alınıp bekletilmesiyle oluşur. iv. Promosyon Stoku: Çok çabuk ve etkin bir pazarlama promosyonu veya müşteriye fiyat indirip fazla satma önerisi verebilmek için tutulan stoktur. v. Spekülatif Stok: Fiyatlarda artma beklendiği zaman ihtiyaçtan fazla olarak alınan malzeme stoklarıdır. B)STOK KONTROL: 1.Stok Kontrolün Amacı: Günümüzde üretim sistemlerinde stoklar her kademeden yöneticinin yakından ilgilenmesi gereken bir sorun haline gelmiştir. Yanlış stok politikaları veya uygulama hataları yüzünden azımsanamayacak sayıda işletme kritik duruma düşmüştür. Verimli ve etkin bir stok sisteminde özellikle üretim planlama, kontrol ve satışın rolü vardır. Genel olarak stok kontrol; stok miktar ve çeşitlerinin işletmelerin tedarik, üretim ve mali imkanlarına göre en rasyonel ve ekonomik bir şekilde belirlenmesi yöntemidir. Kısaca stok kontrolünde temel amaç malzemenin ne eksik ne fazla fakat yeterli miktarlarda işletmede hazır bulundurularak üretimin aksatılmadan yürütülmesidir. Bir başka deyişle: İstenilen zamanda İstenilen miktarda İstenilen yerde İstenilen kalitede malzemenin sağlanabilmesi için ne zaman, ne kadar tedarik edilebileceği sorularına cevap bulma işlemidir. 2. Stok Kontrolün Sağlayacağı Faydalar: Etkili bir stok kontrolünün işletmeye sağlayacağı başlıca yararlar şöyle sıralanmaktadır: Tedarik ve malzeme kullanım yöntemlerinin etkinliğin artması ile pazardaki değişmelere uyum yeteneği artar. Gereksiz malzemelerin stokta bekletilmesi önlenerek önemli oranda maliyet tasarrufu sağlanır. Malzeme ve parça yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan üretim aksamaları önlenir. Aşırı stoklar önlenir. İşletmeye gelen malzemeler üzerindeki kontrol eksikliğinden ve iyi depolanamamasından dolayı kaynaklanan stok kaybı önlenir. Etkin bir üretim planlama, ekonomik tedarik, başarılı bir maliyet muhasebesi ve mali raporlama sistemi için güvenilir bir temel oluşturacak bir stok dengesi elde edilir. 3.Stok Kontrol Sisteminin Kurulması: İşletmelerde etkin bir stok kontrol sistemin kurulup uygulanabilmesi için uygulanması gerekli unsurlar şu şekilde özetlenebilir: İşletmenin örgütsel yapısının içinde stok kontrolünun yerinin belirtilmesi, Stokların sınıflandırılması ve tanınması için gerekli yöntemlerin geliştirilmesi, Stok ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve de planlanması, mali raporların hazırlanması,malzeme dağıtımı, satın alma emirlerinin düzenlenmesi ve fiziksel stokların çıkarılması için stok kayıtlarının desteği ile işleyebilen bir stok kontrol sistemin kurulması ve sürdürülmesi, Tedarik talebinden üretimin tamamlamasına kadar geçen zaman içinde malzeme akışını ve hareketini düzenlemek amacıyla gerekli malzeme kontrol sistemlerinin kurulması ve sürdürülmesi. 4.Stok Kontrol Karar Destek Sistemi: Her işletmenin stok kontrol sistemi o işletmenin karakteristik özellikleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bir işletmede çok başarılı olan bir stok kontrol sistemi aynı imalat kolunda olsa bile başka bir işletmede olumsuz sonuçlar verebilir. Stok kontrolü için kullanılan sistemlerin işletme ekonomisi açısından ortak amacı, toplam envanter yani stok maliyetini en aza indirmektir. Bunu sağlamak için hangi stok sisteminin kullanılacağının kararının verilmesi ve bu sistemin çalıştırılması için gerekli olan parametrelerin belirlenmesi gerekir. Bu parametreler her stok kontrol sisteminde farklıdır. Bunlardan bazıları; -Sipariş miktarı -Sipariş noktası -Sipariş periyodunun uzunluğu -Minimum stok seviyesi -Maksimum stok seviyesi Bu parametreler içinde en önemlisi sipariş miktarıdır. Sipariş miktarı, ortalama stok seviyelerine ve bu nedenle bir yandan malzeme maliyetine diğer yandan da stoklara bağlanan işletme sermayesine direkt olarak etki yapan bir stok kontrol parametresidir. Sipariş noktası Gelen siparişler Sipariş miktarı Stoğa girişler Bazı düzenlemeler Stoktan çıkışlar Talep Şekil:Stok kontrol karar destek sistemi 5. Ortalama Stok Miktarının Hesaplanması: Stok kontrol sistemlerine göre stokların belli zaman periyotlarında lineer olarak arttığı ve belli zaman periyotlarında lineer olarak azaldığı kabul edilmektedir. Stok miktarlarının artması stoka yeni mamul ve malzeme girişi, azalması ise talep ve satışlar sonucu stoktan mamul ve ya malzeme çıkışı sonucu gerçekleşmektedir. Stok miktarı Sipariş noktası(Q) ——————————————- Ortalama toplam stok Emniyet stoğu Zaman Yukarıda tabloda da görüldüğü gibi sipariş miktarları arttıkça, aynı zaman periyodu içinde toplam ihtiyacı karşılayabilecek stok miktarı azalmaktadır. Ortalama stoklar ise sipariş miktarı arttıkça ünite itibarıyla artar. Çünkü bir döneme ait ortalama stok o döneme ait toplam talebin yarısı kadardır. Ortalama stok , talep üzerine stoktan malzeme çıkışı sonucu stoktaki malzeme miktarının düşüşünü grafik üzerinde gösteren üçgen şeklindeki alanın hesaplanması sonucu elde edilir. Buna göre ortalama stok miktarları şu şekilde hesaplanabilir. Q : Sipariş miktarı, T : Sipariş periyodu olmak üzere Harekete giren ortalama stok= (Q/2).T Ortalama toplam stok= (Q/2).T+ Emniyet stoğu

Etiketler: , stok, stok kontrol

Kaynak: www.odevsel.com - Kategori: Genel kültür


Toplam Ziyaretçi Sayısı : 3097


İhlal / Hata Bildir :
Şikayet / Hata Bildir
Paylaş :
Tavsiye Et :
Tavsiye Et
 
Müşteri Yorumları

Sektor Rehberi Olarak Firmaya Başarılar Diliyoruz.
5 Puan Verildi
Sektor Rehberi Tarafından 2013-12-16 00:00:00 Tarihinde Eklenmiş.

Yorum Ekle
Stok Ve Stok Kontrol Haber / Makalesi ile ilgili görüşlerinizi ve deneyimlerinizi herkesle paylaşın...
Yorumunuz :*
Değerlendirme Puanı :
Adınız - Soyadınız:
Email Adresiniz :
Sitede Gösterilmeyecektir.
Güvenlik Kodu :
 


Kategoriler

Aksesuar | Ambalaj | Ambalaj Kumaş | Ambalaj Makinaları | Askeri Malzeme | Askı | Battaniye | Bavullar | Bayan Giyim | Bayraklar ve Direkler | Bebe Tekstil | Bez - Kumaş | Biye Kesim | Boya Baskı Apre | Buhar Jeneratörü | Cashmere - Tiftik - Yün - Pamuk | Cırt Cırt Bant | Dikiş Makineleri - Ekipman ve Tamir | Dokuma Kumaş | Dokumasız Kumaş | Döşemeciler | Döşemelik Kumaş | Düğme Aksesuar | Düğmeler (Elbise) | Eldiven | Elyaf | Emprime Baskı | Erkek Giyim | Etiket - Markalama | Ev Tekstili | Ev Tekstili | Eşarp | Fason İmalat | Fermuar | Fermuarlar | Filtre İmalatı | Genel | Giyim | Halı - Kilim | Halı ve Kilim Yıkama | Halılar ve Kilimler | Hamile Giyim | Hammadde | Hastane Tekstili | Havlu - Bornoz | Havlu Terlik | Kemer | Keçe | Koltuk Örtüleri | Konfeksiyon | Konfeksiyon Ekipmanları | Konfeksiyon Makinaları | Kravat | Kumaş | Laminasyon | Makina | Makina Yedek Parça | Metal İşleme | Mikrofiber Kumaş | Minder | Mobilya Tekstili | Nakış ve İşleme | Nakış İşleme | Panjurlar, Perdeler ve Jaluziler | Perde | Polyester Halat | Spor Ürünleri | Tasarım | Taş İşleme | Tekstil - Bez ve Havlu | Tekstil - Elbise İmalatı | Tekstil - Kumaş İthalatı | Tekstil - Makine | Tekstil Baskı | Tekstil Malzemeleri | Tente | Terzi | Terziler | Triko Dokuma | Tuhafiye Dükkanları | Vatka | Yataklar ve Şilteler | Yorgan - Yastık | Yün | Çadır - Tente | Çadır Branda | Çadır-Branda-Tente | Çadırlar ve Tenteler | Çanta - Bavul | Çeyiz - Çeyiz Malzemeleri | Çocuk Giyim | Çorap | Çözgü | Çıtçıtlar - Tekstil ve Giyim | Örme | Ütü Makinaları | İlik Düğme İmalat | İplik | İslami Giyim | İç Giyim | İş Elbiseleri |

Makaleler

Şantiye Çadırı | Kriz | İndigo Bobin Boyama | Stok Ve Stok Kontrol | Genel Dokuma Tekniği |

Haberler

Tekstil Ve Hazır Giyim Tü | Çek Defterleri İle İlgili | Lı&fung, İstanbul`u Avrup | Tekstil Devine Kriz Darbe | `kadınım, Başaracağım` De |

Firma Genel İlanları

Kumaş Alanlar 05357186113 | Astar Kumaş Alınır 053455 | Astar Kumaş Alınır 053455 | Kot Kumaş Alanlar;kumaş A | Hamam Köpük Torbası,köpük |

Firma Haberleri

Lastik Alanlar,parti Teks | Bulgaristanda İs Yapmak İ | Gölgelik 1 Tl,gölgeleme,g | Keten Kumaş Alınır 053571 | Kumaşcılar,parti Kumaşcıl |

Firma Kampanyaları

Biye Kesimde Kampanya | Gölgelik 0.50 Tl,gölgelem | Harika Orjinal Marka Baya | Dokuma Veya Örme Kumaşlar | Her Çeşit Dokuma Kumaş Al |

Firma Ürünleri

05345513533 Top Kumaş Sa | 05345513533 Parti Malı K | Tela Alanlar Tela Alınır. | Keten Kumaş Alanlar 05357 | Silikon Yorgan |

Firma Alım İlanları

05345513533 Süprem Parça | 05345513533 Saten,astarlı | ≠ Penye Kumaş Alan | Parça Kumaş Alınır 053571 | Kot Penye Dokuma Kadife K |

Firma Satım İlanları

Toptan Peştemal İmalattan | Okuluk Havlu | Lastikli Çarşaf | Lastikli Çarşaf | Jakarlı Havlu |

Firma Takas İlanları

05345513533 Dokuma Top K | Penye Kumaş Alanlar 05357 |

Firma Kiralama İlanları

Kiralık Kep-cübbe(imalatç | Kiralık Çadırlar |

Firma Bayilik İlanları

Ek Gelir Getiren İşler... | Ferhat Marketing Sistem. | Fireci Tekstil Parça Top | Büyük Kampanya ---taç--- | Kalite Asla Tesadüf Değil |

Firma İş İlanları

Kraş,kraşçılar 0535231411 | Polyypatten Proğramı Bile | Her Türlü Nakış İşi İtina | Parçabaşı | Dar Dokuma Ve Lastik Üret |

Firma Staj İlanları

Yaz Dönemi Sajı | Stajyer Arayan Tekstil Fi |

Ana Sayfa | Firma Ekle | Yeni Firmalar | Alfabetik Firma Listesi | Şehirlere Göre Firma Listesi | Bütün Makaleler | Bütün İlanlar | Bütün Sektörler | Top 100 | İletişim | Üye Girişi

Copyright © 2007 - 2017 www.sektorler.web.tr

Sektör Rehberi Sitedeki Firma, Ürün, Haber ve Makalelerden www.sektorler.web.tr sorumlu degildir. Bunlarla ilgili sorumluluk içerigi yayinlayan yayinci Firmaya aittir. Sektör Rehberi Sitemizden İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz. Detaylı Bilgi İçin Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika'mızı İnceleyiniz.
Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası


Son Önbellek Tarihi : 19-02-2018 04:02:33
118firma.gen.tr | adanafirmalari.gen.tr | adapazari.web.tr | ankarafirma.gen.tr | antalyasektor.gen.tr | denizcilik.biz.tr | egitim.tv.tr | egitims.gen.tr | endustri.gen.tr | firma.tv.tr | firmabul.tv.tr | firmadizin.gen.tr | firmaisimleri.tv.tr | firmarehberi.info.tr | firmasi.tv.tr | firmaticaret.tv.tr | giyim.tv.tr | giyimmoda.tv.tr | isyeri.tv.tr | izmirfirmalari.tv.tr | konyasektor.gen.tr | lojistik.tv.tr | makina.biz.tr | makina.tv.tr | makinasanayi.tv.tr | manisa.tv.tr | mobilyacilar.tv.tr | mobilyasektoru.tv.tr | mobilyax.gen.tr | nakliyat.tv.tr | ormanurunleri.tv.tr | otomotiv.tv.tr | ozelsektor.info.tr | ozelsektor.tv.tr | samsun.info.tr | san.tv.tr | sanayi.tv.tr | sanayifirma.tv.tr | sanayisektoru.gen.tr | sanayiticaret.gen.tr | sayfasi.tv.tr | sektor.tv.tr | sektorel.tv.tr | sektorler.web.tr | sektorrehberi.tv.tr | sektoru.tv.tr | sirket.tv.tr | sirketadres.tv.tr | sirketi.tv.tr | siterehberi.gen.tr | tekstil.biz.tr